Lịch Khai Giảng

STT
Khóa họcMã lớpNgày khai giảngLịch họcThời gianĐăng ký
1
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS1.0038/3/2018Tue/ Thur/ Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
2
Khai giảng lớp luyện thi IELTSHN1.IELTS2.00411/3/2018Tue/ Fri/ Sun18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
3
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS3.00618/3/2018Wed/Fri/Sun18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
4
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0037/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
5
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0047/3/2018Mon/Wed9:00 - 12:00 Gọi điện Đăng ký
6
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.0058/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
7
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.00621/3/2018Wed/Fri18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
8
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.00912/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
9
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.01020/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
10
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE4.00812/3/2018Mon/Fri18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
11
Khai giảng lớp Phát âmHN1.Pro.00218/3/2018Thu/Sun18:00 - 19:30
14:00 - 15:30
Gọi điện Đăng ký
12
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN1.0029/3/2018Tue/Fri18:00 - 19:30
18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
13
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN2.00311/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
18:00-21:00
Gọi điện Đăng ký
14
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN3.00418/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
14:00-17:00
Gọi điện Đăng ký
15
Khai giảng lớp WritingHN1.W1.0014/3/2018Sun14:00-17:00 Gọi điện Đăng ký
16
Khai giảng lớp SpeakingHN1.S1.00225/3/2018Sun09:00-12:00 Gọi điện Đăng ký

STT
Khóa họcMã lớpNgày khai giảngLịch họcThời gianĐăng ký
1
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS1.0038/3/2018Tue/ Thur/ Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
2
Khai giảng lớp luyện thi IELTSHN1.IELTS2.00411/3/2018Tue/ Fri/ Sun18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
3
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS3.00618/3/2018Wed/Fri/Sun18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
4
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0037/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
5
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0047/3/2018Mon/Wed9:00 - 12:00 Gọi điện Đăng ký
6
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.0058/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
7
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.00621/3/2018Wed/Fri18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
8
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.00912/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
9
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.01020/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
10
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE4.00812/3/2018Mon/Fri18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
11
Khai giảng lớp Phát âmHN1.Pro.00218/3/2018Thu/Sun18:00 - 19:30
14:00 - 15:30
Gọi điện Đăng ký
12
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN1.0029/3/2018Tue/Fri18:00 - 19:30
18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
13
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN2.00311/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
18:00-21:00
Gọi điện Đăng ký
14
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN3.00418/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
14:00-17:00
Gọi điện Đăng ký
15
Khai giảng lớp WritingHN1.W1.0014/3/2018Sun14:00-17:00 Gọi điện Đăng ký
16
Khai giảng lớp SpeakingHN1.S1.00225/3/2018Sun09:00-12:00 Gọi điện Đăng ký

STT
Khóa họcMã lớpNgày khai giảngLịch họcThời gianĐăng ký
1
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS1.0038/3/2018Tue/ Thur/ Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
2
Khai giảng lớp luyện thi IELTSHN1.IELTS2.00411/3/2018Tue/ Fri/ Sun18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
3
Khai giảng lớp luyện thi IELTS HN1.IELTS3.00618/3/2018Wed/Fri/Sun18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
4
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0037/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
5
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE1.0047/3/2018Mon/Wed9:00 - 12:00 Gọi điện Đăng ký
6
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.0058/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
7
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE2.00621/3/2018Wed/Fri18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
8
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.00912/3/2018Mon/Wed18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
9
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE3.01020/3/2018Tue/ Thu18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
10
Khai giảng lớp Tiếng Anh tổng quátHN1.GE4.00812/3/2018Mon/Fri18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
11
Khai giảng lớp Phát âmHN1.Pro.00218/3/2018Thu/Sun18:00 - 19:30
14:00 - 15:30
Gọi điện Đăng ký
12
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN1.0029/3/2018Tue/Fri18:00 - 19:30
18:00 - 21:00
Gọi điện Đăng ký
13
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN2.00311/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
18:00-21:00
Gọi điện Đăng ký
14
Khai giảng lớp Teen TalentHN1.TEEN3.00418/3/2018Wed/Sun18:00-19:30
14:00-17:00
Gọi điện Đăng ký
15
Khai giảng lớp WritingHN1.W1.0014/3/2018Sun14:00-17:00 Gọi điện Đăng ký
16
Khai giảng lớp SpeakingHN1.S1.00225/3/2018Sun09:00-12:00 Gọi điện Đăng ký